Zakresy doskonalenia

Oferta: Zakresy doskonalenia

Znaczenie wychowania postaw i propozycja ich oceny.

Organizacja rozwoju ucznia, proces dydaktyczny:

– projektowanie dydaktyczne (można z bieżącym, rozłożonym w czasie monitorowaniem projektowania dydaktycznego),
– planowanie wynikowe,
– kontekst procesu dydaktycznego w nowoczesnej szkole, a jego wpływ na jakość szkoły,
– zależność kształcenia od uczniowskiego rozwoju myślenia i poznawania (jak sprostać dylematom nauczycielskim?).

Patologie szkolne i jak sobie z nimi radzić (agresja, przemoc, narkomania, opór w uczeniu się).

Samobójstwa-elementy psychopatologii, a rola nauczyciela w trosce o zdrowie psychiczne ucznia.

Jakość pracy szkoły, tworzenie wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości oraz sporządzanie raportu z wewnętrznej oceny jakości szkoły.

Program wychowawczy, reguły zachowań, tabele ocen.

Tworzenie programu Wewnątrzszkolnego Systemu Doskonalenia Nauczycieli.

Mobbing.

Wykłady i warsztaty kursowe dla nauczycieli, kandydatów na nauczycieli – studentów, oraz szkolenie rad pedagogicznych.

Autorski program doskonalenia w zakresie rozwoju zachowań społecznych ucznia (warunkujących prawidłową komunikację interpersonalną), jako najważniejszego czynnika sprzyjającego osiąganiu sukcesów zawodowych i własnego rozwoju, niezależnie od charakteru wykonywanej pracy.

Upowszechnianie prawa oświatowego i samorządowego.

Realizacja zleconych zadań i badań oświatowych.

Pedagogika rozwoju oraz metodyka rozwijania myślenia.